Skip to main content Skip to main nav

Zoetwatertekort & droogte

Vanaf 2018 werd Nederland verrast met drie uitzonderlijk droge jaren op een rij. Door de langdurige droogte moesten waterbeheerders alle zeilen bijzetten om de effecten van droogte te bestrijden. Dit soort problemen komen door klimaatverandering in de toekomst steeds vaker voor.


In hoog Nederland hadden de problemen met name te maken met een gebrek aan oppervlaktewater. Beken en sloten vielen droog. Daarnaast zakte de grondwaterstanden erg diep uit en hadden gewassen en de natuur op het land en in de beken veel te leiden. In laag Nederland ging het niet zozeer om een gebrek aan oppervlaktewater, maar om de zoutproblematiek. Zout water kan bij gebrek aan voldoende tegendruk door zoet water verder stroomopwaarts de rivier indringen. Ook kunnen bij lagere druk van de grondwaterstanden ondergrondse zoutwaterstromen het land binnendringen. Dit alles met potentiële schade tot gevolg.

Waterbeheerders zijn druk bezig dit soort problemen te beperken. Belangrijke vragen die een antwoord behoeven, zijn: hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit (i.c. niet te zout) in droge perioden, met name voor natuur en landbouw? Wat zijn de effecten van zouter water op landbouw en natuur? Zijn er mogelijkheden voor zouttolerantere gewassen? Kunnen we water langer vasthouden via bijvoorbeeld slimme drainage of bodemmaatregelen? Maar ook: moeten waterschappen zoet water gaan beprijzen, zodat de extra kosten voor zoetwatervoorziening wordt neergelegd bij grote gebruikers?

Kennisprogramma DROOGTE! | Beslisboom Omgaan met zoet-zoutdynamiek


STOWA laat in dit project handelingsperspectieven ontwikkelen voor de manier waarop waterbeheerders in de praktijk om kunnen ...

Bekijk project

Kennisprogramma DROOGTE! | Omgaan met natschade & droogteschade

In dit project wordt onderzocht welke juridische instrumenten waterbeheerders hebben om de gevolgen van maatregelen wat betre...

Bekijk project

Kennisprogramma DROOGTE! | Afwegingskader gebiedsvreemd water inlaten in natuurgebieden

Droogte is in ons land een steeds groter probleem geworden, met extreem droge (en hete) jaren. Deze droogte leidt tot diverse...

Bekijk project

Kennisprogramma DROOGTE! | Verantwoord infiltreren en aanvullen

In de laatste maanden van 2023 vielen recordhoeveelheden regen. Je zou het daardoor bijna vergeten, maar waterbeheerders en (...

Bekijk project

Programma Veen en water

STOWA levert met het programma Veen en Water een bijdrage aan de manier waarop waterschappen in de toekomst het waterbeheer i...

Bekijk project

STOWA Droogtedossier

In dit droogtedossier hebben we de actuele en praktisch toepasbare kennis, inzichten, tools en instrumenten over droogte - di...

Bekijk project

Greppelinfiltratie verder ontwikkeld

In dit project wordt (in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) onderzocht wat het eff...

Bekijk project

Meteo-onderzoek 2021-2024

Dit project beoogt de meteorologische informatievoorziening voor het regionale waterbeheer verder te verbeteren, zodanig dat ...

Bekijk project

Aquaconnect

Het project AquaConnect richt zich op hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer water in reserve te hebben tijd...

Bekijk project

Validatie (Meta)SWAP-WOFOST en Waterwijzer Landbouw

Het doel van dit project is om via validatie een beter inzicht te verwerven in de performance en de toepassing van de Waterwi...

Bekijk project

Klimaatadaptatie in de praktijk KLIMAP

Het is droog in Nederland en de regen die valt, komt steeds vaker in de vorm van piekbuien. De hooggelegen zandgronden zijn n...

Bekijk project

Blauwalgen in inlaatwater

In dit project wordt een beslisboom ontwikkeld voor het al dan niet inlaten van water met hoge blauwalgendichtheden uit de gr...

Bekijk project

Waterhergebruik. Rwzi als bron voor zoetwater

Hoe blijven we zorgen voldoende zoet water van goede kwaliteit, voor landbouw, natuur, industrie en huishoudens? Kunnen we af...

Bekijk project

WaterNexus

WaterNexus is een project om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor watervoorziening in kustgebieden met een gebrek aan zoet ...

Bekijk project

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) werkt aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdal...

Bekijk project

Spaarwater

In het pilotproject Spaarwater worden op vier pilotlocaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen proeven uitgevoerd met i...

Bekijk project