Skip to main content Skip to main nav

Programma Veen en Water

STOWA levert met het programma Veen en Water een bijdrage aan de manier waarop waterschappen in de toekomst het waterbeheer in veenweidegebieden vorm moeten geven. Dit met het oog op de ontwikkelingen in deze gebieden, zoals bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen. Binnen het programma zijn daarvoor samen met de waterschappen zeven kennisvragen gedefinieerd die met voorrang beantwoord moeten worden.

De bodem in veenweidegebieden daalt, onder andere als gevolg van veenoxidatie. Dit is een gevolg is van de tot dusver gebruikelijke manier van (grond)waterbeheer in deze gebieden, waarbij grondwaterpeilen kunstmatig laag worden gehouden ten behoeve van landbouwkundig gebruik. Dit leidt ertoe dat veen in aanraking komt met lucht en oxideert. Daarbij komen broeikasgassen vrij. Een van de oplossingen om bodemdaling en broeikasgasemissies tegen te gaan, is de verhoging van het grondwaterpeil via het opzetten van slootpeilen en infiltratiesystemen (zoals onderwaterdrainage).

Het waterbeheer in veenweidegebieden vraagt om een voortdurende afweging tussen de belangen van natuur en milieu, agrariërs, omwonenden en andere bedrijven. Vaak zijn belangen strijdig en hebben maatregelen onbedoelde en/of ongewenste neveneffecten op andere terreinen. Voor het maken van goede afwegingen en keuzes is actuele kennis van groot belang. Het programma veenweidengebieden voorziet in antwoorden op de belangrijkste kennisvragen rond waterbeheer in veenweidegebieden.

Het programma Veen en Water werkt daarvoor samen met de waterschappen in veenweidegebieden. Zij hebben zeven hoofdvragen geselecteerd. Deze kennisvragen zijn in 2022 opgenomen in de Agenda Kennisvragen (veen)weiden.

 De betrokken waterschappen bij het programma (tevens medefinanciers) zijn:

  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Waterschap Amstel Gooi en Vecht
  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Wetterskip Fryslân
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Ook de Unie van Waterschappen is betrokken bij het programma.