Skip to main content Skip to main nav

Kennisprogramma DROOGTE! | Beslisboom Omgaan met zoet-zoutdynamiek


STOWA laat in dit project handelingsperspectieven ontwikkelen voor de manier waarop waterbeheerders in de praktijk om kunnen gaan met de zoetwatervoorziening. De handelingsperspectieven krijgen indien mogelijk de vorm van een beslisboom. Samen met de waterbeheerders en stakeholders wordt dit uitgewerkt. Het project maakt onderdeel uit van het programma DROOGTE!

Droogte wordt in ons land een steeds groter probleem. Het wordt droger en warmer, met als gevolg hiervan een toenemend tekort aan zoetwater. Het gevolg: de invloed van zout(er) water neemt in een groeiend aantal watersystemen in laag-Nederland snel toe, met (mogelijke) consequenties voor de landbouwgewassen, de natuur en de KRW-doelen. Deze toename van het zoutgehalte in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater wordt door klimaatverandering steeds nijpender. En door beperkingen van de beschikbare hoeveelheid zoetwater wordt het ook steeds lastiger deze (interne) verzilting te bestrijden via het doorspoelen van polders, zoals in laag Nederland nu op grote schaal gebeurt.

Naar aanleiding van de droogte van de afgelopen jaren is de STOWA het kennisprogramma DROOGTE! gestart. Eén van de kennisvragen uit dit programma betreft de vraag hoe waterbeheerders in hun beheer het beste gedurende het jaar om kunnen gaan met de zoet/zout dynamiek en wat de effecten zijn op de landbouw, natuur en KRW doelen. Vanuit diverse waterschappen is aangegeven dat er behoefte is aan het ontsluiten van de bestaande kennis hierover. Dat gaat in dit project gebeuren, waarbij de kennis zo veel mogelijk wordt vertaald in praktische handvatten.  

Het project wordt afgesloten met een bijeenkomst waarop de uitkomsten van het onderzoek breed gedeeld worden.