Skip to main content Skip to main nav

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) werkt aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. Dit krijgt met dank aan ons netwerk, de vele projecten en deelexpedities concreet vorm. Vraaggestuurd kennis ophalen, delen, hiaten benoemen en kennis toepassen, geven daarbij richting aan de activiteiten. Het NKB wordt gefinancierd door het Platform Slappe Bodem, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, STOWA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Nederland staat de komende decennia voor grote opgaven op het snijvlak van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke inrichting. Ons land moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Daarnaast is de Nederlandse doelstelling om de uitstoot van CO2 te beperken tot 49 procent in 2030. Iedere sector moet daaraan bijdragen. Het verminderen van CO2-uitstoot door veenbodemdaling draagt bij aan het behalen van de doelstelling. Dat zijn grote opgaven, die nog groter zijn in de Nederlandse veengebieden.

De initiatiefnemers van het kennisprogramma willen de komende jaren meer te weten komen over het gedrag van veenbodems, de relaties tussen bodemdaling, waterbeheer, klimaat en CO2-uitstoot. En ook over ingrepen die (kosten)effectief zijn om te voorkomen dat de bodem van veengebieden nog harder zakt dan nu gebeurt.

In het kennisprogramma staat de vraag centraal wat een doelmatige aanpak van de maatschappelijke opgave is van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van landelijke en stedelijke gebieden waar bodemdaling speelt.|

Wilt u meer weten over het kennisprogramma? > Ga naar de site van NKB