Skip to main content Skip to main nav

Kennisprogramma DROOGTE! | Verantwoord infiltreren en aanvullen

In de laatste maanden van 2023 vielen recordhoeveelheden regen. Je zou het daardoor bijna vergeten, maar waterbeheerders en (grond)watergebruikers bereiden zich ook voor om in lange droge periodes voldoende water beschikbaar te hebben: voor landbouw, natuur, drinkwater en industrie. Maatregelen als meer water vasthouden en actief aanvullen van grondwater staan nadrukkelijk in de belangstelling. Maar: hoe doe je dat met zorg voor de grondwaterkwaliteit? Dit is de centrale vraag in het project Verantwoord infiltreren en aanvullen, dat afgelopen maand gestart is. Het project maakt onderdeel uit van het kennisprogramma DROOGTE! van STOWA.

Water vasthouden en actief aanvullen kan op velerlei manieren, bijvoorbeeld met wadi’s, met infiltratieputten of door het verondiepen van watergangen. Verschillende waterbronnen kunnen worden gebruikt, zoals afgekoppeld hemelwater, van dichtbij of juist veraf aangevoerd oppervlaktewater, en zelfs (aanvullend) gezuiverd effluent. En het watersystemen van een stuwwal functioneert weer anders dan bijvoorbeeld een beekdal. Dit overziend is het niet verwonderlijk dat men, bij het onderzoeken hoe infiltratie verantwoord kan worden uitgevoerd, het overzicht snel verliest.

Kortgezegd worstelen waterbeheerders met deze vraag: we willen grondwater gaan aanvullen en we willen dat met het oog op de grondwaterkwaliteit verantwoord doen, maar we weten vaak niet welke eisen we moeten stellen, welke wet- en regelgeving van toepassing is, en of deze voldoet. Het Stowa-project Verantwoord infiltreren en aanvullen moet hierin helderheid verschaffen.

Doel van het project is te komen tot een systematiek of handreiking die helpt bij het onderzoeken of en hoe infiltratie en grondwateraanvulling (wie, wat , hoe, waarom) vanuit het oogpunt van (grond)waterkwaliteit verantwoord kan worden uitgevoerd. Deze handreiking wordt ontwikkeld en getoetst aan vier praktijkcases die worden ingebracht door de begeleidende overheden, waterschappen en waterbedrijven. De studie sluit af met een kritische beschouwing van het beleids- en wetgevend kader voor infiltratie en aanvullen, en suggesties voor aanpassing en verbetering.

Het project is afgelopen maand gestart, loopt tot oktober 2024, en wordt uitgevoerd door KWR, Deltares en FLO Legal. Het wordt gefinancierd door Programmabureau Stroomgebied Maas en STOWA.

Meer informatie: Rob Ruijtenberg (STOWA) of Klaasjan Raat (KWR).

Zie ook: Deltafact Effecten van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater op de grondwaterkwaliteit