Skip to main content Skip to main nav

Spaarwater

In het pilotproject Spaarwater worden op vier pilotlocaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen proeven uitgevoerd met innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. Het gaat om het toepassen van zoetwaterinfiltratie, peilgestuurde drainage en precisiebemesting. Het uiteindelijke doel van het Spaarwaterproject is het behouden en versterken van een economische levensvatbare landbouwsector in het Waddengebied, een ontwikkeling die door toekomstige verzilting gehinderd kan worden. STOWA ondersteunt dit pilotproject, omdat het aansluit bij de kennisvragen rond klimaatadaptief regionaal waterbeheer.

Twee proeflocaties richten zich op de trits 'opvangen, opslaan en gebruiken'. Het systeem, een combinatie van innovatieve technieken, biedt handelingsperspectief door zelfvoorzienende zoetwaterberging en waterzuivering in de bodem. Het oppvangen van drainwater beperkt de afvoer van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Ondergrondse opslag dient voor het opslaan van zoet water, maar juist ook voor het vastleggen en afbreken van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Maar ook, zo is de verwachting, voor het afsterven van ziektekiemen zoals Erwinia en Bruinrot. Deze methode maakt beregenen binnen de aardappelteelt (waarvoor nu een beregeningsverbod geldt) op termijn weer mogelijk. Het toepassen van druppelbevloeiing in combinatie met fertigatie resulteert in zuiniger gebruik van zoetwater, opbrengstverhoging en minder gebruik van meststoffen.

Twee andere proeflocaties richten zich op vernieuwende systeemgerichte drainage om een maximale zoete neerslaglens te realiseren en/of verzilting te voorkomen. Het oorspronkelijk doel van drainage, namelijk ontwatering en voorkomen van natschade, blijft daarbij gegarandeerd. Aanvullende doelstelling is in welke mate systeemgerichte drainage kan bijdragen in het terugdringen van uitspoeling van nutriënten.

Het project draagt bij aan een betere economische positie van de landbouw in het Waddengebied, het behalen van Europese KRW-doelen, een verbeterde leefomgeving voor de aquatische natuur. Bovendien geeft het invulling aan de uitvoering van het Deltaprogramma zoetwater, namelijk voldoende schoon zoet water, met een zo'n groot mogelijke onafhankelijkheid van het hoofdwatersysteem.

De looptijd van het project is drie jaar. Stichting Acacia Institute is de penvoerder en de uitvoering wordt gedaan door o.a. Acacia Water, DLV Plant en diverse andere partijen. Tijdens de uitvoering zal er nauw worden samengewerkt met LTO Noord, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, LTO-Noord, Interpolis, STOWA, Rabobank Noord-Holland noord en het Waddenfonds zijn financiers van het project.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project SPAARWATER? Kijk dan op www.spaarwater.com.