Skip to main content Skip to main nav

Meteo-onderzoek 2021-2024

Dit project beoogt de meteorologische informatievoorziening voor het regionale waterbeheer verder te verbeteren, zodanig dat ook bij steeds grilliger weer - waarin perioden van droogte en hevige neerslag elkaar snel afwisselen – regionale waterbeheerders hun watersystemen doelmatig, duurzaam en klimaatrobuust in kunnen richten en beheren.

In het project willen vertegenwoordigers van waterschappen, samengebracht in het WIBW-programma (zie onder) een aantal onderzoeken uit laten voeren. Het gaat onder andere om het afleiden van nieuwe, klimaatrobuuste  neerslagstatistieken als basis voor beleid en toetsing met het oog op wateroverlast. Maar ook om het afleiden van droogte- en hitte-statistieken, als basis voor droogtebeleid & watersysteemanalyses. Verder wordt een vergelijkend onderzoek uitgevoerd op het vlak van weersverwachtingen. Dit ten behoeve van het operationele waterbeheer. Voor het tactische waterbeheer wordt gekeken naar seizoensverwachtingen - wordt het een natte of droge zomer? - en wat deze informatie op zou kunnen leveren voor het waterbeheer.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het WIWB (WeerInformatie WaterBeheer)-programma van Het Waterschapshuis, waar alle waterschappen aan deelnemen. Het doel van dit programma is het creëren van een platform voor onafhankelijke informatievoorziening voor meteorologische data voor regionale waterbeheerders.

Hieronder vindt u meer uitgebreid de onderwerpen die in dit project aan bod komen:

1. Droogte- en Hittestatistiek

Doel: het genereren van droogte- en hittestressstatistieken ten behoeve van stresstesten en andere toetsingen die in de context van droogte-analyses en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uitgevoerd worden.
Planning uitvoering: 2022/2024

2. Nut, noodzaak & nauwkeurigheid van meteorologische seizoensverwachtingen

Doel: relevante kennis op het vlak van (Europese) seizoensverwachtingen verzamelen en analyseren en kijken wat de meerwaarde voor de regionale waterbeheerders kan zijn.
Planning uitvoering: 2022/2024

3. Vergelijkend warenonderzoek weersverwachtingen

Doel: er worden door diverse organisaties weersverwachtingen gegenereerd voor het Nederlandse waterbeheer. Tot op heden is er geen systematische vergelijking uitgevoerd die inzicht kan geven in de overeenkomsten en verschillen. Voorgesteld onderzoek heeft als doel dit vergelijkend onderzoek uit te voeren.

Planning uitvoering: 2022-2024

4. Actualisatie Neerslagstatistiek

Doel: actualisatie van de neerslagstatistieken op op bais van de nieuwste klimaatscenario’s (die in 2023 uitkomen).
Toelichting: in STOWA-verband zijn al een aantal keren onderzoeken uitgevoerd die waardevolle neerslagstatistiek hebben opgeleverd, met name t.b.v. de onderbouwing van het wateroverlastbeleid. In 2023 komt het KNMI met nieuwe klimaatscenario’s. STOWA gaat met het uitkomen van deze nieuwe klimaatscenario’s de bestaande neerslagstatieken tegen het licht houden en voorzien van een update.
Planning uitvoering: 2024

5. Verklaren van regionale verschillen in neerslagstatistiek

Doel: het (meteorologisch) verklaren van de regionale verschillen in de neerslagstatistiek ten behoeve van  het wateroverlastbeleid.
Planning uitvoering: naar verwachting 2024.