Skip to main content Skip to main nav

Greppelinfiltratie verder ontwikkeld

In dit project wordt (in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) onderzocht wat het effect is van greppelinfiltratie op broeikasgasemissies, watervraag, waterbeschikbaarheid, wateroverlast en waterkwaliteit. Daarnaast wordt de praktische toepassing van greppelinfiltratie onderzocht, door onder andere de optimale afmetingen en typen greppels te inventariseren en te kijken naar het functioneren van greppelinfiltratie in de agrarische bedrijfsvoering. Het project is onderdeel van Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIP-NL).

Greppelinfiltratie wordt gezien als een goedkope, laagdrempelige manier om bodemdaling en broeikasgasemissies te reduceren. Het is een methode waarbij greppels – aangebracht voor de afvoer van overtollig regenwater – worden ingezet als infiltratiesysteem in de zomerperiode (mei tot eind oktober). De methode werd door boeren in de jaren ‘50 tot ‘70 al toegepast om verdroging tegen te gaan, maar raakte in de laatste decennia in de vergetelheid.

> Bekijk een video over greppelinfiltratie.

In het kader van de klimaatdoelen experimenteerde men in de afgelopen jaren op diverse locaties met greppelinfiltratie. In het Innovatieprogramma Veen (IPV) zijn proeven en grondwatermetingen uitgevoerd waardoor bekend is hoe de grondwaterstand wordt beïnvloed bij verschillende greppelafstanden. Ook onderzocht men welke negatieve landbouwkundige effecten kunnen optreden bij greppelinfiltratie. Zo is bekend dat het risico op leverbot toeneemt en de bodem rondom greppels zacht wordt, waardoor er risico ontstaat op vertrapping.

Waar drukdrainage als maatregel wordt gezien voor intensieve landbouw, is greppelinfiltratie mogelijk juist een oplossing voor meer extensieve gebieden. Het gaat dan om lastig te bereiken gebieden als vaarpolders, maar ook NNN-gebieden in agrarisch beheer en knikpuntgebieden. Het effect van greppelinfiltratie in meer complete landbouwsystemen is nog niet bekend. Ook is er nog weinig zicht op de effecten van de maatregel op broeikasgasemissies en over het mechanistisch begrip bij greppelinfiltratie. Om in kaart te brengen of een verdere uitrol van greppelinfiltratie als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissies haalbaar en effectief is, is meer onderzoek nodig. In het project Greppelinfiltratie wordt daarom antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Is greppelinfiltratie een effectieve en snel te realiseren maatregel voor extensief beheer op veenweidebedrijven?
  • Welke greppelafstanden, greppeldiepten en greppeltypen passen het beste bij welke specifieke lokale omstandigheden?
  • Hoe functioneert greppelinfiltratie in een agrarisch bedrijfssysteem en wat voor innovaties in de bedrijfsvoering zijn nodig?
  • Hoe wordt degradatie grasbestand voorkomen en hoe kan kruidenrijkheid worden gestimuleerd?
  • Welk effect heeft greppelinfiltratie op broeikasgasemissies? Om daar inzicht in te wordt samengewerkt met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV).
  • Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing op de watervraag en waterbeschikbaarheid?
  • Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing op wateroverlast?
  • Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing op waterkwaliteit?

In het project worden verschillende proeflocaties geselecteerd met greppelinfiltratie, waarna op deze locaties experimenten met greppelinfiltratie worden uitgevoerd en de broeikasgasemissies worden gemonitord.