Skip to main content Skip to main nav

Validatie (Meta)SWAP-WOFOST en Waterwijzer Landbouw

Het doel van dit project is om via validatie een beter inzicht te verwerven in de performance en de toepassing van de Waterwijzer Landbouw.

De Waterwijzer Landbouw (WWL) is een instrument dat kan worden inegzet voor het bepalen van het effect op landbouwproductie door veranderingen in hydrologische omstandigheden. Deze veranderingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Het modelinstrumentarium geeft klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en gewasopbrengsten waarbij indirecte effecten, droogte-, zuurstof- en zoutstress worden onderscheiden.

De basis van Waterwijzer Landbouw zijn de modellen SWAP (soil-water-atmosphere-plant) en WOFOST (gewasgroei). Validatie van deze modellen heeft tot nu toe alleen plaats gevonden aan de hand van gegevens van experimenten op proefbedrijven en enkele praktijksituaties, dus op perceelschaal. Op basis van die beperkte validatie en enkele plausibiliteitstoetsen is het Waterwijzer Landbouw instrumentarium uitgerold in 2018. Sindsdien wordt het stapsgewijs verbeterd. Een goede validatie op gebiedsniveau is zeer wenselijk om de resultaten van het instrumentarium op waarde te kunnen schatten en te weten of WWL bruikbaar is voor toepassing in het waterbeheer of niet.

Via de website www.waterwijzer.nl zijn een aantal waarschuwingen bij toepassing van Waterwijzer Landbouw te vinden. Deze hebben betrekking op onverwachte resultaten zoals hoge droogteschade bij sommige kleigronden. Ook wordt erop gewezen dat soms gerekend is met ondiepe beworteling of nogal rigide grondwaterstandsregimes. In 2020 is een verbeterde versie online gezet die met name voor zandgronden resultaten oplevert die realistisch lijken.

Om werkelijk te weten of de verbeteringen aansluiten bij de praktijk is validatie nodig. In dit onderzoek wordt daarvoor op regionale schaal met gebruik gemaakt van de gegevens van de Groenmonitor (www.groenmonitor.nl) voor de recente droge jaren. De validatie is gericht op zowel de WWL-Tabel als de maatwerktool WWL-Regionaal. Beide zijn opties binnen Waterwijzer Landbouw. Daarnaast worden de  basismodellen SWAP-WOFOST toegepast. En wordt een vergelijk gemaakt met het modelinstrumentarium dat in gebruik is bij waterschap Aa en Maas, namelijk GRAM (Grondwatermodel Aa en Maas) en de gekoppelde modellen MetaSWAP-WOFOST-Modflow.