Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Een dijk, meer dan waterveiligheid

Regionale keringen zijn niet alleen van belang voor de waterveiligheid, maar hebben vaak ook een landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve dan wel transportfunctie. En ze zijn drager van natuurwaarden. In dit thema wordt onderzocht hoe we regionale keringen optimaal kunnen beheren, met inachtneming van andere functies in, op en rond de kering.

Binnen dit onderzoek zijn de volgende resultaten gepubliceerd:

Historisch onderzoek veenkaden (2019)

Het onderzoek in deze rapportage is gericht op het krijgen van inzicht in gedrag en sterkte van veenkaden vanuit een historisch perspectief, met als doel om door deze historische gegevens meer inzicht te krijgen in de sterkte en het gedrag van de huidige veenkaden. Het onderzoek laat in een reis door de tijd zien hoe met de keringen in Nederland is omgegaan. Ook wordt duidelijk dat men eeuwen geleden al rekening hield met kwetsbaarheden als gevolg van droogte en nalatig onderhoud. > Meer informatie en download

Jurisprudentie over beplanting op dijken

Deze verkenning richt zich op het inzicht geven in jurisprudentie over beplanting op waterkeringen. In de notitie wordt ingegaan op de juridische beoordelingsmethodiek die bij rechterlijke uitspraken te zien is. Daarnaast worden aandachtspunten gegeven voor dijkversterkingen, beheer en gedogen. Op de landelijke kennisdag regionale keringen is een presentatie gehouden. > Bekijk de presentatie over dit onderwerp