Skip to main content Skip to main nav

Integrale risico-analyse wateroverlast

Het doel van de studie is om op basis van casuïstiek na te gaan of er meerwaarde is voor het werken met een integrale benaderingen en hoe een pad naar het werken met een dergelijke aanpak eruit kan zien. De verwachting is dat door te werken met een integrale benadering doelmatigere keuzen gemaakt kunnen worden als het gaat om het voorkomen van wateroverlast.

In het verleden is samen met RIONED reeds onderzoek gedaan naar een ‘integrale risico analyse’. Deze had vooral tot doel om de kennisontwikkeling en maatregelen op verschillende onderdelen van het watersysteem in samenhang te bekijken. Een uitvloeisel van de integrale risicoanalyse kan het werken met gebiedsnormen zijn. Hoe de integrale risicobenadering er uit kan komen te zijn in de praktijk wordt in deze studie verder onderzocht. De studie bestaat uit:

  • Houden van interviews;
  • Bespreken en reflecteren aan de hand van cases;
  • Workshop met experts over (technische) haalbaarheid;
  • Synthese

Als eindproduct wordt een rapport opgeleverd met een mogelijke werkwijze voor een integrale risicobenadering voor wateroverlast en de beleidsmatige consequenties die dat heeft.  

Foto: Hans Braxmeier via Pixabay.