Skip to main content Skip to main nav

Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast

Veel investeringen in de stedelijke omgeving hebben tot doel de kans op wateroverlast te beperken, zowel in de waterketen als in het watersysteem. Desondanks komen wateroverlastproblemen voor, onder andere door te lage aanleghoogtes van woningen en andere gebouwen. Dit werkrapport is de weerslag van verkennend onderzoek naar mogelijke maatregelen om het te laag bouwen van woningen tegen te gaan.

De makkelijkste en sterkste oplossing is volgens de onderzoekers een regeling voor een aanleghoogte in een bestemmingsplan of exploitatieplan, liefst afgedwongen door een provinciale verordening. Is dat niet mogelijk, dan is een Watertoets op structuurniveau in een toegankelijk format het volgende sterkste punt. Lacunes in het proces kunnen waterschappen volgens de onderzoekers zelf ondervangen door gedegen kennis van RO-procedures en –planvormen en het zelf laten vastleggen van afspraken die te maken hebben met waterrisico’s en -kansen.