Skip to main content Skip to main nav

Actualisering IPO-schadetabel regionale keringen

Dit rapport bevat de onderbouwing bij de wijze waarop tot een nieuwe IPO-schadetabel is gekomen. Deze schadetabel is vastgesteld door het IPO en moet nu worden gebruikt bij het normeren van regionale waterkeringen. Tegelijkertijd bevat het rapport een advies om tot een uniforme indexering te komen in de toekomst. Het IPO heeft hiermee ingestemd.

Voor het normeren van regionale waterkeringen wordt gebruik gemaakt van de IPO-methode, waarbij de grenzen voor het bepalen van de normering afhankelijk zijn van de berekende potentiële overstromingsschade in het door de waterkering beschermde gebied. De methode is beschreven in twee Richtlijnen, waarin een tabel is opgenomen met schadebedragen en bijbehorende IPO-klassen. Bij het toepassen van deze tabel is geconstateerd dat er niet op een eenduidige wijze omgegaan wordt met het wel of niet toepassen van inflatie op de schadebedragen. In dit rapport wordt daarom de keuze beschreven voor actualisering van deze tabel inclusief een werkwijze voor het toepassen van een indexatie voor prijsinflatie. Deze keuze en werkwijze is vastgesteld in de BAC ROWW van 9 juni 2022 en als bijlage 3 aan dit document toegevoegd.