Addendum op de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen betreffende de boezemkaden

Dit rapport is een addendum op de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen betreffende de boezemkaden.

Let op: de relevante inhoud van het addendum is ondertussen opgenomen in de nieuwe Leidraad Toetsen op Veilgheid Regionale Waterkeringen (2015).

STOWA heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen en het IPO een landelijk toepasbare systematiek ontwikkeld voor het systematisch normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van regionale waterkeringen. De regionale waterkeringen moeten in 2015 namelijk zijn getoetst aan door de provincies vastgestelde veiligheidsnormen en in 2020 ‘op orde’ zijn. De door STOWA ontwikkelde systematiek bevat een groot aantal handreikingen en leidraden voor het doorlopen van de verschillende processtappen.

Inmiddels hebben waterschappen het toetsen en verbeteren volgens deze systematiek ter hand genomen. Het bleek daarbij wenselijk te zijn de Leidraad Toets op Veiligheid Boezemkaden op onderdelen aan te passen en te verbeteren. Onder meer op het gebied van droogtenormering, verkeersbelasting, toetsing op hoogte en het berekenen van de zgn. reststerkte. Deze verbeteringen zijn vastgelegd in een Addendum.