Afleiden ecologische stikstof- en fosfaateffluenteisen voor rwzi’s. Generieke beslismethodiek

Effluentlozingen van rwzI’s vormen een belangrijke bron van stikstof en fosfor in ontvangende oppervlaktewateren. Ze kunnen daarmee van grote invloed zijn op de ecologische kwaliteit van deze wateren. Een inventarisatie onder beheerders toonde dat het op dit ogenblik ontbreekt aan een uniforme aanpak voor het afleiden van effluenteisen vanuit ecologische doelen van ontvangende oppervlaktewateren. In dit rapport stellen de onderzoekers naar aanleiding hiervan een generieke beslissystematiek voor om dat te doen.

De systematiek bestaat uit drie stappen:

  1. Het afleiden van nutriëntnormen voor ontvangende oppervlaktewateren vanauit vanuit de gestelde ecologische doelen;
  2. Het vertalen van deze normen in effluenteisen voor de op deze wateren lozende rwzi’s;
  3. Het afwegen van maatregelen om aan deze eisen te voldoen (aanpakken belastingsbronnen of verbetering van zuiveringsprestaties).

De systematiek is toegepast in drie cases van regionale waterbeheerders met verschillende lozings- en afwentelingssituaties.