Skip to main content Skip to main nav

Afleiding van drempelwaarden voor nutriënten in brakke wateren (KIWK)

Dit rapport bevat nieuwe, meer gedifferentieerde drempelwaarden voor de (maximale) concentraties stikstof en fosfaat in uiteenlopende brakke wateren. Dit geeft waterbeheerders handvatten voor het vaststellen en realiseren van waterkwaliteitsdoelen voor dit type water.

De Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Meer informatie op www.kiwk.nl