Skip to main content Skip to main nav

Analyse ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen

Dit rapport bevat de uitkomsten van een analyse die sectorbreed een beeld geeft van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de zorgplicht primaire keringen door de waterschappen. Deze analyse is gebaseerd op rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT. Uit de analyse komt een positief beeld naar voren.

In 2017 en 2018 heeft de ILT bij alle waterkeringbeheerders audits uitgevoerd voor de inrichting en uitvoering van de zorgplicht primaire waterkeringen. De analyse van de onderzoeksresultaten geeft aan dat de ILT een positief beeld geeft van de uitvoering. Er komen echter ook een aantal aandachtspunten, een enkele tekortkoming en op hoofdlijnen de ontwikkelpunten naar voren. De analyse toont aan dat er potentie is om als waterkeringbeheerders van elkaar te leren. De sector heeft afgesproken om samen op te blijven trekken in het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de zorglicht.

De audits geven inzicht in de stand van zaken bij de waterkeringbeheerders. Om een sector breed beeld van de auditresultaten te vormen analyseerde de werkgroep Invulling Zorgplicht met ondersteuning van AT Osborne de inspectieresultaten.

Het doel van de analyse is om inzicht te krijgen in de stand van zaken in de organisatie en de uitvoering van de zorgplicht bij alle waterkeringbeheerders op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde audits door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectierapporten van de ILT waren input voor deze analyse. Het gebruik van deze rapporten gaf de mogelijkheid om op hoofdlijnen de ontwikkelpunten van de sector in kaart te brengen.

Op operationeel niveau hebben die verbeterpunten vooral betrekking op de planmatige uitvoering, evaluatie en bijstelling van processen en activiteiten (de PDCA-cyclus), het actualiseren en tijdig/systematisch bijwerken en aanvullen van gegevens en het werken volgens de opgestelde protocollen, plannen en procedures. De studie maakt inzichtelijk dat deze verbeterpunten vooral van toepassing zijn bij de inrichting en uitvoering van het beheer van dagelijkse gegevens, de uitvoering van het onderhoud en de uitvoering van de bediening van waterkerende kunstwerken.