Skip to main content Skip to main nav

Anders omgaan met VGS: beoordeling vanuit kwaliteit ontvangend oppervlaktewater

In het STOWA-Stichting RIONED project ‘Anders omgaan met VGS’ is een nieuw VGS-concept (Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel) ontwikkeld: VGS 2.0. Dit systeem voert alleen het vuile water van foutaansluitingen af naar de rwzi en benut het relatief schone regenwater, dat in veel gebieden in Nederland de best beschikbare bron van zoet water is, lokaal in het watersysteem. In dit deelonderzoek zijn de effecten van het nemen van maatregelen in een VGS op het lokale watersysteem onderzocht.

In het STOWA-Stichting RIONED project ‘Anders omgaan met VGS’ is een nieuw VGS-concept ontwikkeld: VGS 2.0. Dit systeem voert alleen het vuile water van foutaansluitingen af naar de rwzi en benut het relatief schone regenwater, dat in veel gebieden in Nederland de best beschikbare bron van zoet water is, lokaal in het watersysteem. Dit gebeurt door de inzet van twee pompen: één naar het vuilwaterriool en rwzi, één naar het oppervlaktewater. Dit vraagt soms om de inzet van waterkwaliteitssensoren en real time control om alleen het vuile water naar de rwzi af te voeren, maar is vaak al te realiseren met een eenvoudige sturing op waterpeilen.

Indien alle bestaande VGS-stelsels aangepast worden tot VGS 2.0 geeft dit eenzelfde afvoer- reductie naar de rwzi als het afkoppelen van 300.000 huishoudens, blijkt uit onderzoek. De besparing voor het waterschap is even groot, maar kost slechts een fractie van de 2,5 miljard euro die nodig zou zijn voor het afkoppelen. Daarnaast is met VGS 2.0 in Nederland circa 3 miljoen euro per jaar op operationele zuiveringskosten te besparen. Dit loopt op tot 25 miljoen euro per jaar als afvalwater op de rwzi een nabehandeling krijgt voor microverontreinigingen, aldus de onderzoekers

In dit deelonderzoek zijn de effecten van het nemen van maatregelen in een VGS op het lokale watersysteem onderzocht. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de lokale waterkwaliteit als het VGS meer water uit het hemelwaterstelsel loost, zoals bij een VGS 2.0? Ook is een laagdrempelige methode ontwikkeld om relatief snel en eenvoudig de effecten van sturen in een VGS op de waterkwaliteit te bepalen. Dit deelrapport beschrijft deze methode en de toepassing ervan op twee proeftuinlocaties.

Hoe werkt een VGS 2.0?