Skip to main content Skip to main nav

Anders omgaan met VGS: verschillen in oppervlaktewaterkwaliteit vanuit VGS of GS

Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de (verwachte verschillen tussen de) effecten van gescheiden rioolstelsels en verbeterd gescheiden rioolstelsels op de ecologisch belangrijke macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater. Deze groep van organismen geeft een goed beeld van de waterkwaliteit op de middellange termijn (weken tot maanden). Door op een groot aantal locaties bij zowel GS- als VGS-monsters te nemen, is de invloed van het type stelsel op de soortensamenstelling onderzocht.

Acht waterschappen hebben aan het onderzoek deelgenomen door geschikte onderzoekslocaties te selecteren (aan de hand van vooraf vastgestelde criteria), hier onderzoek te doen naar de macrofaunasamenstelling en informatie over omgevingsvariabelen te verzamelen. De hypothese dat door een kleinere vuiluitworp de biologische diversiteit in oppervlaktewateren bij lozingspunten van VGS hoger zal zijn dan bij GS, kon op basis van de bevindingen voor de zoetwaterlocaties gedeeltelijk worden bevestigd.