Skip to main content Skip to main nav

Beslissingsondersteuning inspectie verdroogde boezemkaden

Dit rapport bevat een eerste aanzet voor een beslissingsondersteunend systeem bij de inspectie van veenkaden in droge perioden. Welke kaden dienen extra en met voorrang in de gaten te worden gehouden?

De recente periode met extreme droogte heeft geleid tot grote problemen met boezemkaden. Met dergelijke condities is tot op heden geen rekening gehouden. Over de mechanismen die tijdens of na een periode van extreme droogte kunnen optreden, is nog weinig bekend.

Dit betekent dat de waterschappen bijzonder alert moeten zijn. Concreet leidt dit tot:
    •    verkennende inspecties om zicht te krijgen op de aard en omvang van de droogte-effecten;
    •    inspecties naar aanleiding van schademeldingen van omwonenden, passanten, etc.;
    •    verhoogde waakzaamheid in verband met het grote beschermde belang achter de kaden;
    •    verscherpte inspecties op (bekende) kwetsbare kadevakken.

Voor de bepaling van de urgentie en intensiteit van inspecties, als ook voor een eerste beoordeling van inspectieresultaten, is inzicht nodig in de mechanismen die kunnen optreden als gevolg van extreme droogte (en hiermee samenhangend in de factoren die bepalend zijn voor de kwetsbaarheid van de kaden). Daarnaast is er behoefte aan een methodische aanpak waarmee snel een overzicht wordt verkregen in de beschikbaarheid en relevantie van gebiedservaring en informatie.