Skip to main content Skip to main nav

Best Practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) heeft als doel om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren door betere integratie van bestaande en nieuwe kennis en de uitwisseling tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Gezien het vraaggestuurde en toegepaste karakter van de KIWK en de belangen die er op het spel staan, is een gecoördineerde aanpak voor kennisvalorisatie vereist. Dit rapport presenteert een inventarisatie van best practices voor kennisvalorisatie op basis van literatuuronderzoek, een korte enquête, een workshop en enkele interviews. Onder kennisvalorisatie verstaan we het uitwisselen, documenteren en benutten van kennis.

Uit de verschillende bronnen blijkt dat gedeelde verwachtingen en het spreken van dezelfde taal belangrijke voorwaarden zijn voor een succesvolle samenwerking en kennisvalorisatie. Om kennisbenutting te bevorderen zal de KIWK praktijkgerichte en gebruiksvriendelijke tools moeten opleveren waar kennisgebruikers direct mee aan de slag kunnen. Daartoe is een intensieve samenwerking nodig, zowel tussen onderzoekers onderling als tussen onderzoekers en kennisgebruikers. Daarbij zijn gedeelde verwachtingen en een duidelijke rolverdeling cruciaal.

Voor de gebruikerscommissies is een zorgvuldige selectie van deelnemers vereist, zodat de belangrijkste perspectieven vertegenwoordigd zijn. Bij de inrichting van het digitaal kennisportaal zou het goed zijn als dit niet alleen een platform wordt om kennis te zenden, maar dat het ook de mogelijkheid biedt om de dialoog aan te gaan en uitnodigend is om ook kennis uit te wisselen. De uiteindelijke impact van de KIWK op het Nederlandse waterbeheer en de waterkwaliteit zal pas over een aantal jaren meetbaar zijn. Het is daarom raadzaam om de monitoring van het programma te richten op zogenaamde productieve interacties, de contacten tussen onderzoekers en kennisgebruikers die nodig zijn om de kennisbenutting tot stand te brengen.

De Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.

Kennisimpuls Waterkwaliteit. Beter weten wat er speelt en wat er kan