Skip to main content Skip to main nav

Biologisch geactiveerde continufiltratie over granulair actief kool (IPMV)

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek op rwzi Emmen naar de potentie van biologische geactiveerde continufiltratie over granulair actief kool, met het inbrengen van lucht voor de zuurstofvoorziening. Dit met het oog op de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater. Met name vanwege de combinatie van stabiele verwijderingsrendementen en een lange standtijd van de kool, zijn de operationele kosten gunstig en leidt de techniek tot een beperkte CO2-voetafdruk. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

Binnen het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV) van STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn diverse technologieën onderzocht voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Dit pilotonderzoek is uitgevoerd in de periode 2022 – 2023 op een schaalgrootte die opschaling mogelijk maakt. In het filterbed vindt een combinatie van adsorptie en biologische omzetting plaats. De biologische omzetting wordt bevorderd door beluchting onderin het filtermedium. Het uiteindelijke doel is een significante verlenging van de standtijd van de kool voorafgaande aan regeneratie. Simultaan wordt in de installatie de verwijdering van fosfaat gerealiseerd door middel van een dosering van coagulant (bindings- en bezinkmiddel). Daarmee kan tegelijkertijd invulling gegeven worden aan de opgave uit de kader- richtlijn water (KRW)

Het pilotonderzoek liet zien dat de verwijdering van gidsstoffen, uitgedrukt in het behaalde verwijderingsrendement van de top 7, gedurende de onderzoeksperiode voor de nageschakelde zuivering boven de grenswaarde van 80% bleef. De onderzoeksperiode was te kort om eenduidig vast te stellen dat de gecreëerde biologische activiteit in de reactor verantwoordelijk was voor de stabilisering van de verwijdering. Vervolgonderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven. De onderzochte technologie verwijdert 80 – 85% van 7 van de 11 gidsstoffen (overall rwzi rendement) en leidt tot een CO2-voetafdruk van 109 gram CO2 per m3 behandeld afvalwater en een specifieke kostprijs van € 0,21 per m3 behandeld afvalwater.

De vergaande verwijdering van opgelost fosfaat door simultane coagulant dosering is mogelijk, zonder dat dit een negatief effect lijkt te hebben op de biologische activiteit. De verwijdering van totaal fosfaat in de reactor is nog onvoldoende onderbouwd en in vervolgonderzoek zal hieraan verder aandacht worden besteed.