Skip to main content Skip to main nav

Blauwalgen in stadswater. Verkennend onderzoek naar blauwalgenbloei in de woonomgeving.

Dit rapport vormt de weerslag van een verkennend onderzoek naar blauwalgenbloei in stadswateren. Hiervoor werden in de in de zomer van 2006 vijftig verschillende stadswateren in Noord-Brabant en Gelderland bemonsterd. Twee vijvers zijn gedurende 2006 intensiever bemonsterd om een indruk te verkrijgen van het verloop van de algenbloei in deze vijvers.

In zeventien van de vijftig onderzochte wateren werden vrijwel geen blauwalgen (cyanobacteriën) aangetroffen. In dertien wateren waren cyanobacteriën in behoorlijke hoeveelheden aanwezig, maar was er geen drijflaag. De resterende twintig wateren hadden een drijflaag en veelal hoge concentraties cyanobacteriën.

Stadswateren kunnen door riooloverstorten, lokaasgebruik in de hengelsport en (voeren van) aanwezige watervogels aanzienlijk vermest raken. Door de voedselrijkdom kunnen cyanobacteriën zich in de veelal relatief kleine, stilstaande en ondiepe stedelijke wateren tot hoge dichtheden vermenigvuldigen. De gifstoffen die de bacteriën produceren en de drijflagen die ze vormen (stankoverlast) leiden tot onwenselijke situaties met mogelijk schadelijke effecten voor mens en dier.