Skip to main content Skip to main nav

Cyanotoxine monitoring

Cyanobacteriën (ook: blauwalgen) kunnen giftige toxines produceren, waarvan microcystine voor de Nederlandse wateren de belangrijkste is. Hoge gehaltes aan de toxines kunnen in oppervlaktewater problemen veroorzaken voor mens en milieu. De Europese Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat gezondheidsrisico’s door cyanobacteriën voorkomen moeten worden.

Om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s van microcystines in zwemwateren is eenduidige monstername en analysemethodiek noodzakelijk. Op verzoek van de werkgroep Cyanobacteriën heeft STOWA Waternet opdracht gegeven een eenduidige en optimale methode te ontwikkelen voor het vaststellen van de concentratie mycrocistine in oppervlaktewater (i.c. monsterneming, extractie en analyse).

Het onderzoek (2009-21) heeft geresulteerd in een bemonsteringsprotocol (2009-21A) en een analyseprotocol (2009-21B) voor microcystine onderzoek. Deze protocollen worden als betrouwbaar beschouwd voor oppervlaktewater met Microcystis en Planktothrix dominantie, twee veelvoorkomende typen cyanobacteriën.