Skip to main content Skip to main nav

De effectiviteit van kokerafscheiders in de bergbezinktank Limmen

Het plaatsen van lamellen in bergbezinkbassins achter riooloverstorten kan het effect van bezinking aanmerkelijk vergroten en daarmee de stedelijke waterkwaliteit verbeteren. Lamellen kunnen enerzijds worden ingezet bij bestaande tanks met een te grote emissie. Anderzijds zijn lamellen mogelijk interessant bij nieuwe bergbezinkbassins op locaties waar de ruimte beperkt is, zodat met een kleinere tank toch een voldoende emissiereductie wordt bereikt.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van onderzoek dat is uitgevoerd bij de bergbezinktank in Limmen (gemeente Castricum). Dit gebeurde in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het onderzoek werd financieel ondersteund door de STOWA en Stichting RIONED.