De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek op lab- en praktijkschaal naar het effect de dosering van hulpstoffen (kationen) op het noodzakelijke polymeergebruik om een vergelijkbare ontwaterbaarheid van slib te realiseren.

Slibontwatering en slibafzet zijn voor de waterschappen belangrijke kostenposten. De kosten voor de noodzakelijke dosering van chemicaliën, i.c. polymeren, zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Eerder STOWA-onderzoek laat zien dat het ontwateren van slib steeds meer moeite kost, waardoor het gebruik van polymeer en daardoor de kosten van ontwatering toenemen. De zuiveringsbeheerders zijn daarom voortdurend op zoek naar mogelijkheden om efficiënter om te gaan met polymeren met behoud van hetzelfde ontwateringsresultaat.

In het onderhavige onderzoek is op lab- en praktijkschaal onderzocht welk effect de dosering van hulpstoffen (kationen) heeft op het noodzakelijke polymeergebruik om dezelfde ontwaterbaarheid te realiseren. De experimenten laten zien dat de dosering van kationen (ijzer, calcium en magnesium) een overwegend positief effect heeft op de totale kosten: de kosten voor de dosering van een kation worden gecompenseerd door een lager gebruik van polymeer. Voor de kationen calcium en magnesium vermindert ook de milieu-impact. Bij gebruik van ijzer is een mogelijke toename van de milieu-impact een aandachtspunt vanwege de hogere milieu-impact score voor ijzerchloride.

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen zuiveringsbeheerders het gebruik van polymeren bij slibontwatering optimaliseren en chemicaliën en kosten besparen.