Diffuse belasting oppervlaktewater met zware metalen - Inventarisatie kennisbehoefte en kennisontwikkeling

In het oppervlaktewater worden regelmatig normoverschrijdende metaalgehalten gemeten. Voor een effectieve aanpak is inzicht nodig in de herkomst van de metalen, de emissieroutes en effectieve maatregelen. STOWA heeft het initiatief genomen voor een inventarisatie van de beschikbare kennis over diffuse belasting van zware metalen en voor het laten onderzoeken van de mogelijkheden voor een instrument waarmee inzicht in bronnen, routes en effectieve maatregelen verkregen kan worden.

Als eerste is gestart met deze verkennende studie. Het doel ervan was om: een overzicht te krijgen van de lopende en voorgenomen initiatieven; na te gaan hoe deze initiatieven aansluiten op de kennisbehoeften van waterkwaliteitsbeheerders over dit onderwerp en na te gaan welk instrument haalbaar is, dan wel stroomlijning van initiatieven gewenst is.

Uit de studie komt naar voren dat er met betrekking tot diffuse belasting van zware metalen vele pilots en modelontwikkelingen lopen. Diverse initiatieven sluiten aan bij de kennisbehoefte van waterbeheerders, zoals de ontwikkeling van de KRW-verkenner en STONE - zware metalen. STOWA gaat met de kennisinstituten een traject starten om de belangrijkste kennisleemten op te vullen.