Diffuse belasting van oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van het DOVE-klei project. Gedurende drie jaar is de emissie van nutriënten naar het oppervlaktewater gemeten op een graslandperceel op zware kleigrond in de Betuwe.

Halverwege de jaren negentig constateerden waterschappen en het Rijk dat voor de melkveehouderij weinig meetgegevens voorhanden waren over de relatie tussen de bedrijfvoering, bemesting en nutriëntenoverschotten aan de ene kant en belasting van het oppervlaktewater met stikstof (N) en fosfaat (P) aan de andere kant. Als reactie hierop gingen drie projecten van start, onder de verzamelnaam DOVE (Diffuse belasting Oppervlaktewater uit de Veehouderij). De DOVE-projecten zijn op drie grondsoorten gestart: zand, veen en klei. Het voorliggende rapport betreft het onder- zoek op klei en is uitgevoerd op een melkveehouderijbedrijf in Waardenburg (Betuwe).

Het project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het programma Mest- en Mineralen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, RIZA en STOWA.