Skip to main content Skip to main nav

Ecologische effecten van nutriënten op laaglandbeken (KIWK)

Dit rapport doet verslag van een literatuuronderzoek naar de rol van eutrofiëring in stromende wateren. De gepresenteerde inzichten laten zien dat nutriënten, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, volgens de onderzoekers wel degelijk een belangrijke sleutelfactor zijn in beken. Dit onderzoek maat onderdeel uit van de Kennisimpuls Waterkwaliteit KIWK.

Eutrofiëring, met als gevolg blauwalgenbloei in meren en plassen, is inmiddels een bekend en terugkerend probleem. De rol van eutrofiëring in beken heeft daarentegen nauwelijks aandacht gehad. Waarschijnlijk door de aannames dat het water in beken stroomt en de nutriënten ‘vanzelf’ naar de rivieren en de zee zou ‘verdwijnen’. We hebbende de relevante literatuur doorgespit om te achterhalen of die stelling wel juist is. De resultaten lieten zien dat voedingsstoffen wel degelijk een belangrijke sleutelfactor zijn in beken. Uit het literatuuronderzoek bleek verder dat de huidige grenswaarden voor nutriënten conform de Kaderrichtlijn Water te hoog zijn voor een gezonde beekecologie. En dat zelfs bij een ‘zeer goede’ score voor stikstof en fosfor de Nederlandse beekecosystemen op dit moment niet beschermd zijn tegen de negatieve effecten van eutrofiëring. Deze conclusie werpt nieuw licht op ons beekbeheer en vormt een belangrijke uitdaging om de waterkwaliteit in beeksystemen op orde te krijgen.

Kennisimpuls Waterkwaliteit

Dit rapport is geschreven in het kader van het project Systeemkennis en Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwali- teit. In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheer- ders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.

Kennisimpuls Waterkwaliteit. Beter weten wat er speelt en wat er kan.