Skip to main content Skip to main nav

Ecologische Sleutelfactoren. Begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen

Dit boekje beschrijft de methodiek van zogenoemde ecologische sleutelfactoren die STOWA heeft laten ontwikkelen en geeft voorbeelden voor het gebruik ervan. Iedere sleutelfactor, kortweg: ESF, vormt een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend ecologisch watersysteem. Het gaat om uiteenlopende factoren als de Productiviteit van het water (i.c. belasting met voedingsstoffen), Lichtklimaat, Habitatgeschiktheid en Toxiciteit. In dit boekje komen ze alle negen uitgebreid aan de orde.

Met behulp van ecologische sleutelfactoren kan inzichtelijk worden gemaakt wat de huidige ecologische staat van een watersysteem is. Per sleutelfactor kan worden bepaald of deze ‘groen’ is: het waterlichaam voldoet aan de eisen van de sleutelfactor, of ‘rood’: het watersysteem voldoet niet aan de eisen van de sleutelfactor.

Toelichting

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van EU-lidstaten om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is, rekening houdend met mogelijke andere functies die watersystemen vervullen. Het beschrijven van deze doelen en het vaststellen van effectieve maatregelen om die te bereiken, vereisen kennis van het watersysteem. De ecologische sleutelfactoren leveren een belangrijke bijdrage aan het ontsluiten en delen van deze kennis.

In het boekje wordt, wanneer men de ecologische sleutelfactoren inhoudelijk wil toepassen in een systeemanalyse, verwezen naar de STOWA website. Deze informatie zal, voor de sleutelfactoren die al zijn uitgewerkt, binnenkort op de Watermozaiek themasite te vinden zijn. Het rapport 'De stoplichtenmethodiek: toepassing in stilstaande wateren' (Schep et al., 2011) bevat hierover ook informatie.