Skip to main content Skip to main nav

Ecologische sleutelfactoren in het kort

Veel ecologische kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld, heeft STOWA vervat in ecologische sleutelfactoren. Ze brengen de voorwaarden onder de aandacht die bepalend zijn voor de ecologische toestand van oppervlaktewateren. Ze laten zien hoe de toestand is, waarom de toestand zo is, en waar de schoen wringt als de kwaliteit onvoldoende is. Ze bieden op deze manier concrete handvatten voor het vaststellen van haalbare doelen en het nemen van effectieve maatregelen. Deze brochure geeft een heldere algemene introductie over de zogenoemde ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren.

De eerste drie sleutelfactoren voor stilstaande wateren bepalen samen de aanwezigheid van ondergedoken waterplanten, een eerste belangrijke voorwaarde voor goede ecologische waterkwaliteit. Het betreft de productiviteit van het water (i.c. de nutriëntenbelasting), het lichtklimaat en de productiviteit van de waterbodem (i.c. nalevering nutriënten). Er moeten niet te veel nutriënten in het water zitten, er moet voldoende doorzicht zijn en de bodem moet niet te veel nutriënten naleveren.

Is dit in orde, dan zijn de basisvoorwaarden aanwezig voor ecologisch gezond water: helder water met voldoende doorzicht, zodat zich ondergedoken waterplanten kunnen vestigen. Die waterplanten vormen op hun beurt de leefomgeving voor veel macrofauna en vissen.

De volgende drie sleutelfactoren bepalen de voorwaarden voor specifieke soortgroepen. Het zijn habitatgeschiktheid, verspreiding en verwijdering. De sleutelfactoren 7 en 8 gaan over specifieke omstandigheden. Het betreft organische belasting en toxiciteit. De sleutelfactor 9 tenslotte - Context - gaat over de afweging tussen functies van watersystemen.

STOWA ontwikkelt naast de ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren, ook ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren.