Skip to main content Skip to main nav

Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren

In deze notitie wordt een eerste aanzet gepresenteerd voor Ecologische systeemtoestanden (EST’s) voor stilstaande wateren. In deze eerste aanzet is gekomen tot een indeling in 27 EST’s voor specialisten. Deze zijn gegroepeerd in acht basale EST’s die voor veel toepassingen voldoende zijn.

Het doel van een watersysteemanalyse is inzicht te krijgen in de werking van het watersysteem op basis van de analyse vanuit voorwaarden (systeemkenmerken en processen: wat zou ik op basis daarvan moeten zien?) én op basis van een analyse vanuit de toestand (wat zie ik?). De belangrijkste vraag is of het beeld vanuit de twee analyses overeenkomt of niet. Aan de hand van deze analyse ontstaat begrip van het gehele functioneren van een watersysteem. Dit begrip kan vervolgens gebruikt worden om op eenduidige wijze KRW-doelen vast te stellen en efficiënte maatregelenpakketten te bepalen.

De analyse vanuit voorwaarden, vindt plaats aan de hand van de zogenoemde ecologische sleutelfactoren die STOWA heeft ontwikkeld. De analyse vanuit de toestand, vindt plaatss aan de hand van ecosysteemtoestanden of EST’s.

Het doel van dit document is een eerste aanzet te geven voor het beschrijven van EST’s door informatiebladen op te stellen voor acht basale EST’s (zie onder). De EST’s zijn nu alleen uitgewerkt voor open water, waarbij alleen het effect van de oeverzone op de visstand is meegenomen, dus niet de oeverzone zelf.

In de notitie zijn de volgende 11 basale EST’s beschreven:

1  Troebel water met weinig algen
2  Troebel water met groenalgen
3  Troebel water met blauwalgen
4  Water met kroos
5  Water met drijfbladplanten
6  Helder water zonder ondergedoken waterplanten
7  Helder water met woekerende ondergedoken waterplanten
8  Helder water met gevarieerde ondergedoken waterplanten
Water volgegroeid met helofyten (verlanding van sloten)
10
Water met een woekerende (monotone) onderwatervegetatie overdekt met kroos
11 Water met drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten