Skip to main content Skip to main nav

Ecotoxicologische aspecten bij de nabehandeling van rwzi-effluenten met behulp van biomassakweek

Door een helofytenfilter te combineren met de inzet van biomassakweek zoals watervlooien kan effluent van ‘oppervlaktewaterkwaliteit’ worden verkregen. De studie analyseert op hoofdlijnen of de kwaliteit van het effluent van zuiveringsinstallaties een dergelijke aanpak ook toelaat.

De kwaliteit van effluent is geëvalueerd als eventuele belemmering voor de ontwikkeling van algen of watervlooien. Ook is de mogelijke doorvergiftiging van stoffen uit het effluent op een hoger niveau in de voedselketen of van stoffen met een specifiek toxische werking (bijv. hormoonontregeling) verkend. De studie is uitgevoerd door TNO-MEP.