Skip to main content Skip to main nav

Effecten van zoutgehalten op macrofauna (KIWK)

Dit rapport bevat de resultaten van een studie met als doel de tolerantie van macrofaunasoorten in de Nederlandse niet-zoete wateren voor zoutgehalten en fluctuaties in zoutgehalten beter in beeld te brengen. De studie is uitgevoerd als onderdeel van het KIWK-project ‘Brakke Wateren’.

Het zoutgehalte van het water is een belangrijke sleutelfactor voor aquatische ongewervelden. De zoutconcentratie in het water heeft een direct effect op de fysiologie van ongewervelden en grijpt daardoor in op factoren als overleving, groei en reproductie. De grenswaarden waarbij de invloed van zoutgehalte merkbaar wordt en resulteert in het verdwijnen of verschijnen van soorten, zijn echter minder duidelijk.

Het doel van deze studie is het beter in beeld brengen van de tolerantie van macrofaunasoorten in de Nederlandse niet-zoete wateren voor zoutgehalten en fluctuaties in zoutgehalten. Hiervoor werd een twee-sporen-aanpak gevolgd:

  1. Verkenning van beschikbare literatuur over de gevoeligheid van macrofauna voor chloride-concentraties en -fluctuaties in Nederlandse oppervlaktewateren.
  2. Data-analyse van recente macrofaunagegevens verzameld door de waterbeheerders in het kader van routinematige ecologische monitoring om de huidige gevoeligheid van macrofauna voor chloride in de Nederlandse niet-zoete wateren in beeld te brengen.

Uit de geanalyseerde gegevens volgt een overzicht van de tolerantiegrenzen voor chloride voor macrofaunataxa van de Nederlandse brakke binnenwateren.

De Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Meer informatie op www.kiwk.nl