Effluentpolishing met Algentechnologie (tussenrapportage)

Tussenrapportage met de eerste resultaten van het project ‘Effluentpolishing met algentechnologie'. Het doel van dit project is het onderzoeken van de haalbaarheid van vergaande nutriëntenverwijdering uit effluent door algen, onder Nederlandse omstandigheden. Dit gebeurt via literatuuronderzoek en het doen van pilotonderzoek met een eenvoudige proefreactor, een ‘raceway pont’ op rwzi Alkmaar.

De eerste fase van het project heeft aangetoond dat het mogelijk is algen te kweken op het effluent van een RWZI. Tevens is het mogelijk gebleken de algen te oogsten en dus nutriënten die door de algen zijn opgenomen, uit het afvalwater te verwijderen. De focus van fase twee zal liggen op de verkleining van het benodigde oppervlak voor effluentpolishing.

Het project is een gezamenlijk initiatief van STOWA, Waterschap de Dommel
Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het project wordt mede gefinancieerd door het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water en de provincie Noord-Holland.