Skip to main content Skip to main nav

EG-recht en de praktijk van het waterbeheer; herziene versie 2008

Het beschrijven van de Europese regelgeving waarmee men in de praktijk van het waterbeheer te maken heeft bleek in 2003 een schot in de roos. In dat jaar verscheen de eerste druk van dit boek. Dit is een geactualiseerde versie van dit boek.

Er is sinds het verschijnen van de eerste druk veel gebeurd op het terrein van het Europese en nationale waterrecht. Zowel de Europese als de Nederlandse regelgeving zijn aan veranderingen onderhevig en er is de nodige jurisprudentie verschenen van het Hof van Justitie en van onze nationale rechters. Het was dan ook hoog tijd voor een actualisering, maar de ontwikkelingen waren ook aanleiding voor een herziening van de oorspronkelijke opzet van het boek. Een algemeen beeld dat zich aftekent is dat belangrijke implementatieproblemen die zich ten tijde van de eerste druk van dit boek voordeden nu zijn opgelost. Nederland gaat blijkbaar steeds beter om met de verplichtingen die voortvloeien uit het Europese water- en milieurecht. Dit geldt voor implementatieproblemen bij bijvoorbeeld de Gevaarlijke stoffenrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de natuurbeschermingsrichtlijnen.

Tegelijkertijd hebben zich veranderingen voorgedaan die betrekking hebben op het algemeen deel, waarin de relatie tussen het EG-recht en het nationale recht wordt behandeld. Deze Europeesrechtelijke randvoorwaarden zijn ook in deze tweede druk nog eens helder uiteengezet voor de praktijk.

Ook in het inhoudelijke deel, waarin de diverse richtlijnen worden besproken, is het nodige geactualiseerd. Er is een aantal nieuwe Europese richtlijnen tot stand gebracht, zoals een nieuwe Zwemwaterrichtlijn en een nieuwe Grondwaterrichtlijn. In de vorige druk kon slechts worden aangegeven hoe Nederland de Kaderrichtlijn water dacht te implementeren, inmiddels heeft de Implementatiewet Kaderrichtlijn Water het Staatsblad bereikt. Ook de natuurbeschermingswetgeving, de mestwetgeving en de regelgeving met betrekking tot milieueffectrapportage zijn gewijzigd.

In tegenstelling tot de vorige druk is besloten ook aandacht te schenken aan Europese richtlijnen die weliswaar nog in voorbereiding zijn, maar die binnen niet al te lange tijd van groot belang zullen zijn voor het Nederlandse waterbeheer. Dit betreft de Richtlijn prioritaire stoffen als dochterrichtlijn bij de Kaderrichtlijn water, de Hoogwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Nu de stroomgebiedbenadering hét uitgangspunt vormt voor het Europese waterbeheer is een apart hoofdstuk opgenomen over de juridische consequenties van het – grensoverschrijdende – stroomgebiedbeheer. In dit hoofdstuk wordt ook kort aandacht geschonken aan de Europese richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid.

Hieronder kunt u het boek downloaden (7 MB!). In de pdf-versie in kleur is de inhoudsopgave voorzien van links naar de desbetreffende hoofdstukken/paragrafen.. Van het rapport is ook een zwart-witversie beschikbaar (voor in bijvoorbeeld collegesyllabi).