EG-recht en de praktijk van het waterbeheer; verkorte editie

In december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden, voor de STOWA de aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen van deze richtlijn én andere richtlijnen die voor het waterbeheer in Nederland van belang zijn (de gevaarlijke stoffenrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn, Zwemwaterrichtlijn, Viswaterrichtlijn, Schelpdierwaterrichtlijn, Grondwaterrichtlijn, Nitraatrichtlijn, Richtlijn stedelijk afvalwater, IPPC-richtijn, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, MER-richtlijn, Strategische MER-richtlijn). Ook is onderzocht of de richtlijnen correct zijn omgezet in het Nederlands recht en, als dit niet is gebeurd, welke gevolgen dat heeft.

In het eerste deel van het boek wordt een algemene introductie gepresenteerd op het Europees recht. Vervolgens worden in deel twee de afzonderlijke richtlijnen behandeld. In deel drie tenslotte kan de lezer per afzonderlijke taak en bevoegdheid aangegeven of men alert moet zijn op eventuele verplichtingen uit het Europees recht. Van het boek (nr. 18) is een handzame verkorte versie beschikbaar (rapport 2003-05), die vooral bedoeld is voor de niet-jurist.