Skip to main content Skip to main nav

Eindrapportage peerreview vergunningverlening waterkeringen december 2015

De waterschappen Rivierenland, Drents Overijsselse Delta en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen in een onderling Zorgtaakakkoord om elkaar te helpen en te versterken bij de invulling van de zorgplicht nieuwe stijl. In dit verband hebben ze een peerreview (collegiale toetsing) uitgevoerd op het onderdeel vergunningverlening primaire waterkeringen. Dit rapport vormt daarvan de weerslag. De waterschappen worden ondersteund door STOWA.

De Zorgplicht Waterkeringen houdt in dat beheerders van primaire keringen de wettelijke taak hebben om deze keringen aantoonbaar aan de veiligheidseisen te laten voldoen via noodzakelijke inspecties, beheer en onderhoud. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid dat vanaf 2017 van kracht wordt en het gewijzigde toezicht op de zorgplicht, waren aanleiding om de invulling van de zorgplicht nog eens tegen het licht te houden. Keringbeheerers moeten hun werkprocessen gaan vastleggen en doorlopende verbeteringen uitvoeren volgens de zogenoemde Plan Do Check Act cyclus (PDCA).