Evaluatie toepasbaarheid FAST2D

In 2002 heeft de STOWA het nabezinktankmodel FAST2D gelanceerd. Dit model kan worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe en bij de optimalisatie van bestaande nabezinktanks. In de afgelopen jaren is het model veelvuldig gebruikt en heeft het geleid tot aanzienlijke besparingen. In dit rapport worden zeven uiteenlopende praktijkcases gepresenteerd, waarbij FAST2D is toegepast. Op deze manier wordt duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen van het model zijn.

Het toepassen van FAST2D is één van de mogelijkheden om de werking van en eventuele problemen met nabezinktanks te onderzoeken. Andere mogelijkheden zijn het analyseren van de beschikbare procesgegevens, het analyseren van de procesregelingen (met name de retourslibregeling) en het uitvoeren van een praktijkexperiment. Hierbij kan onder gedefinieerde omstandigheden de werking van de nabezinktank (b.v. de opbouw van de slibdeken en de verandering van het retourslibgehalte in de tijd) worden vastgesteld. Dit geeft vaak veel inzicht in de oorzaak van problemen.

Het FAST2D model heeft, net als elk model, zijn beperkingen. Het is een tweedimensionaal model, waardoor 3D­effecten (bijvoorbeeld de windinvloed) niet kunnen worden gemodelleerd. Het model is daarnaast met name gericht op het bulktransport van slib in de nabezinktank; de opbouw van de slibdeken en de stroming in deze slibdeken kunnen goed worden gemodelleerd. Het model is echter niet goed in het berekenen van zwevende-stofconcentraties in het effluent. De met het model berekende concentraties hebben slechts een kwalitatieve waarde. Deze beperkingen maken dat het toepassen van het model niet in alle gevallen zinvol is.