Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater, Zee en Meer; Haalbaarheidsstudie

Het voorliggende document rapporteert de resultaten van het project Voorstudie Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater voor Zee en Meer.

Sinds 1999 wordt gewerkt aan het Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater (GDH). Recentelijk is versie 2.1 van het GDH uitgebracht die specifiek gericht is op waterkeringbeheerders langs de rivieren. Deze versie wordt op dit moment door een aantal waterschappen (o.a. Rivierenland en Brabantse Delta) in gebruik genomen. Verder vindt doorontwikkeling van GDH voor rivierwaterkeringbeheerders plaats binnen het Interreg-project NOAH.
In deze Voorstudie wordt nagegaan of er belangstelling is voor een GDH dat specifiek gericht is op hoogwatersituaties langs zee en meren, en zo ja, welke aanpassingen nodig zijn.