Skip to main content Skip to main nav

Gedragsbeïnvloeding in de textielketen (KIWK)

In dit rapport van het project Ketenverkenner van de kennisimpuls Waterkwaliteit wordt voor microplastics getoond hoe een gedragsinterventie (op een wetenschappelijke manier) kan worden ontwikkeld. Dit rapport focust zich op de emissie van microplastics in textiel (o.m. fleece kleding) naar het grond- en oppervlaktewater.

Met behulp van een literatuurstudie en interviews zijn aangrijpingspunten voor interventies gezocht. Hiermee is de textielketen in kaart gebracht en onderzocht hoe actoren binnen de textielketen elkaar beïnvloeden. Vervolgens zijn de interventieladder en gedragsheuristieken gebruikt om kennis uit de literatuur voor interventies te ordenen en nieuwe ideeën voor interventies te ontwikkelen. Zo is een lijst met aanknopingspunten voor interventies tot stand gekomen waar de watersector de komende jaren op kan voortborduren.

De Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Meer informatie op www.kiwk.nl