Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden

Op kunstgrasvelden - vooral hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden - kan aangroei van algen en mossen zorgen voor gladheid en daardoor gevaarlijke situaties voor de sporters. In dit rapport is een verkenning uitgevoerd hoe algen en mossen op deze velden worden bestreden. Naast mechanische bestrijding, blijken verschillende chemische middelen te worden ingezet voor dit doel. Deze middelen zijn veelal niet toegelaten voor dit gebruik.

STOWA heeft samen met de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) deze verkennende studie laten uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de methoden van bestrijding van algen en mos op kunstgrasvelden. Chemische middelen kunnen door uitspoeling en drainage in het grond- en oppervlaktewater terecht komen en eventueel daar een nadelig effect hebben op de waterkwaliteit en ecologie.

Voor de verkenning is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden met zes gemeentes, twee sportbedrijven en twee hockeyverenigingen, verspreid over Nederland. Naar aanleiding hiervan is een beter beeld ontstaan van de methoden van bestrijding. Dit is vervolgens gebruikt om een eerste inschatting te maken van de mogelijke uitspoeling van schadelijke stoffen naar grond- en oppervlaktewater.

Met mechanisch preventief onderhoud worden de problemen van gladheid geminimaliseerd, maar vrijwel alle geïnterviewden gebruiken chemische middelen, vooral op semi-watervelden en watervelden. Diverse werkzame stoffen worden toegepast. Uit verkennende berekeningen blijkt dat alle stoffen behalve één stof (DGPME) in lage concentraties uitspoelen. De vertaling naar ecologische effecten is nog niet gemaakt. Van de gebruikte middelen is één zogenoemde biocide toegelaten voor gebruik op semi-water- en waterkunstgrassportvelden. De andere middelen zijn niet toegestaan voor dit gebruik.

Het gebruik van deze middelen verdient aandacht. Daarom wordt als vervolg op dit rapport, door de BSNC, de Unie van Waterschappen en het kennisnetwerk voor biociden, vooral ingezet op bewustwording bij sportverenigingen en beheerders en kennisuitwisseling over gewenste manieren van bestrijding en preventie van mossen en algen op kunstgrasvelden.