Skip to main content Skip to main nav

Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheer

In deze folder leest u er meer over het project 'Goede grond voor een duurzaam watersysteem'. Dit project onderzoekt de effecten van diverse bodemverbeterende maatregelen op de landbouw, de waterhuishouding en de waterkwaliteit.

Goede landbouwgronden dragen bij aan succesvolle agrarische bedrijfsvoering. Een goede bodem betekent hogere gewasopbrengsten en een betere sponswerking van de bodem. Water en voedingsstoffen worden beter vastgehouden. Goede bodems zorgen daarmee ook voor betere waterkwaliteit, minder wateroverlast, minder verdroging en het robuuster maken van het watersysteem. Kortom: goede gronden zijn goed voor landbouw, natuur én waterbeheer.

Op dit ogenblik lopen er de nodige projecten waarbij boeren gestimuleerd worden hun landbouwbodems duurzamer te beheren. Maar er is nog niet goed te kwantificeren wat de maatregelen precies opleveren voor het watersysteem. Daarmee wordt het lastig ze af te wegen tegen andere maatregelen die waterbeheerders nemen.

Het project ‘Goede grond voor een duurzaam watersysteem’ brengt hier verandering in. Het project onderzoekt de effecten van diverse bodemverbeterende maatregelen op de landbouw en brengt de effecten op de waterhuishouding goed in kaart. Dit geldt zowel voor de kwantiteit als de kwaliteit. Met de resultaten kunnen waterschappen veel betere keuzes maken over de effectiviteit en doelmatigheid van te nemen maatregelen: investeren in de bodem of waterhuishoudkundige maatregelen? In deze folder leest u er meer over.