Grip op kwaliteit, visuele waarnemingen, ontwikkeling van een gids

Het rapport ‘Grip op kwaliteit visuele waarnemingen’ is de weerslag van het gelijknamige project. Doel was het ontwikkelen van een systematiek voor het eenduidig en zo objectief mogelijk vastleggen van visuele waarnemingen bij reguliere inspecties van waterkeringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van referentiebeelden. Er zijn vier schadegidsen ontwikkeld die per type kering een visueel overzicht geeft van signaleringen en schades, met daaraan gekoppeld een beheerskwalificatie (goed, redelijk, matig of slecht).