Skip to main content Skip to main nav

Handelingsperspectieven om te komen tot een waterrobuust Zwolle in het water van de Sallandse weteringen. Een strategienotitie

Zwolle, inclusief haar omgeving, is kwetsbaar voor hoogwatersituaties. In een pilot, uitgevoerd in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, is onderzocht welke maatregelpakketten voor een veilige en adaptieve situatie kunnen zorgen. De pilot laat zien dat er naast dijkversterking andere mogelijkheden zijn om een gebied op een doelmatige manier te beschermen tegen hoog water. Dit rapport bevat de resultaten van deze pilot.

Bij de pilot Zwolle was de vraag: willen we het gebied beschermen met de inzet van steeds meer techniek en hogere dijken? Of willen we de stad adaptief en veerkrachtig maken, waarbij onder extreme omstandigheden er wel sprake zal zijn van wateroverlast, maar waarbij de veiligheid nooit in het geding is? Deze laatste insteek betekent een herbezinning op de veiligheidsbenadering en vergt voor Zwolle minder techniek maar meer vierkante meters.

Deze pilot - waarin gemeente, waterschap en provincie nauw hebben samengewerkt - laat zien dat er naast dijkversterking andere mogelijkheden zijn om een gebied op een doelmatige manier te beschermen tegen hoog water. Het rapport geeft een eerste aanzet hoe we slim kunnen investeren om op een optimale manier de veiligheid van een dynamisch gebied kunnen bereiken.

De pilot werd uitgevoerd in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK)