Handleiding webapplicatie AqMaD

Dit is de handleiding bij het instrument AqMaD. Hiermee krijgen waterbeheerders een goede indicatie van de abiotische condities van oppervlaktewateren, aan de hand van invoer van de soortensamenstelling. Het instrument helpt waterbeheerders bij het maken van ecologische watersysteemanalyses, en vormt een goede aanvulling op de systematiek van Ecologische Sleutelfactoren (ESF's).

AqMaD identificeert fysische en chemische knelpunten in een water (stromend of stilstaand), op basis van een vergelijking tussen waargenomen en (bijv. vanuit de KRW) gewenste algen, water- en oeverplanten, macrofauna en vissen. Dit geeft handvatten voor het nemen van gerichte maatregelen. Met het instrument kunnen ook de effecten van genomen maatregelen worden gemonitord: worden knelpunten inderdaad opgelost, en komen er geen nieuwe knelpunten voor in de plaats?

De eerste versie van AqMaD (2008) werd ontwikkeld door Riegman & Starink Consultancy en bevatte alleen data over waterplanten. Vandaar de naam AqMad: Aquatische Macrofyten Diagnose. In opdracht van STOWA heeft Deltares begin 2019 het instrument verder ontwikkeld en uitgebreid met andere soortgroepen, zoals diatomeeën, macrofauna en vis. Naast deze uitbreiding zijn ook de mogelijkheden om de resultaten te presenteren sterk verbeterd. Dit is de handreiking bij deze vernieuwde versie.

In de handleiding wordt eerst de rekenmethode van AqMaD uitgelegd. De basis van AqMaD bestaat uit landelijke datasets met milieu- en habitatpreferenties van soorten. Daarna volgt een toelichting op deze datasets voor de soortgroepen waterplanten, diatomeeën, macrofauna en vis. Dan volgt de handleiding voor toepassing van de webapplicatie van AqMaD. Tot slot worden een aantal kanttekeningen geplaatst bij het gebruik en verbetervoorstellen besproken. In bijlage I staat de rekenmethode in meer detail uitgelegd.