Handreiking Beheerregister (concept)

De Handreiking Beheerregister beschrijft de gegevens die onder het beheerregister vallen en geeft de relatie aan met de zorgplichtprocessen. Het document richt zich op de informatiebehoefte van de beheerder.

De Zorgplicht voor waterkeringen houdt in dat waterkeringbeheerders de wettelijke taak hebben om de primaire kering aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke beheer en onderhoud te zorgen. Namens de Minister van Infrastructuur en Milieu is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanaf 1 januari 2014 wettelijk belast met het toezicht op de invulling van de zorgplicht door de beheerder van de primaire waterkeringen.

Om een goed beeld te krijgen in welke mate de sector aan de Zorgplicht voldoet, zijn er in 2014 en 2015 pilotaudits uitgevoerd. Deze zijn in 2016 geanalyseerd in opdracht van de Stuurgroep Zorgplicht. Hierin zitten vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, STOWA en de waterschappen. Deze ‘nulmeting’ van deze pilotresultaten geeft een beeld in hoeverre de waterkeringbeheerders aantoonbaar ‘in control’ zijn ten aanzien van het beheer van de primaire keringen.

Uit deze nulmeting bleek dat het proces ‘beheren van dagelijkse gegevens’ een probleemkind is, en dan vooral de organisatie ervan. Meer dan de helft van de auditees scoorden slecht tijdens de audit op dit onderwerp. Dit terwijl voor alle zorgplichtactiviteiten/-processen goede en betrouwbare gegevens van groot belang zijn.

Naar aanleiding van de bevindingen heeft de Stuurgroep Zorgplicht besloten voor de keringbeheerders twee handreikingen op te stellen om meer duidelijkheid en handvatten te creëren. Deze handreikingen zijn 'Handreiking voor het beheerregister' en 'Handreiking Informatieplan waterkeringen'.