Handreiking inspectie waterkeringen; Basisinformatie inspecties

De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken en inspecties. Dit basisrapport over inspecties biedt de medewerker beheer, die belast is met het organiseren van inspecties en het laten uitvoeren van inspecties van waterkeringen, informatie over inspecties als beheerproces.

Inspecties kunnen opgebouwd worden gedacht uit vier generieke deelprocessen: waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren. Deze processen worden in dit rapport in meer detail beschreven.