Skip to main content Skip to main nav

Handreiking KRW-Doelen, inclusief bestuurlijk-juridisch kader

De Handreiking KRW-doelen geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor de Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.

Sinds 2009 heeft de Nederlandse implementatie van de KRW veel bijgedragen aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Begin 2022 start de derde planperiode van de KRW. Voor deze periode, die loopt tot en met 2027, gaan de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders hun eerder vastgestelde ecologische KRW-doelen voor oppervlaktewateren en de daarbij behorende maatregelen actualiseren, zoals de KRW vereist. Deze leggen ze vast in nieuwe stroomgebiedbeheerplannen, die in 2022 in werking treden.

De handreiking biedt beleidsmakers, adviseurs, juristen en bestuurders handvatten voor de actualisatie, en het op uniforme wijze toelichten en onderbouwen van mogelijke aanpassingen. Het gaat om een controle op de, bij de huidige doelen behorende, maatregelen (deze kunnen wijzigen), nagaan of een (technische) doelaanpassing nodig is én bepalen of het nodig en mogelijk is gebruik te maken van uitzonderingsmogelijkheden die de KRW biedt voor uitstel (‘fasering’) van het doelbereik.

De actualisatie van de waterkwaliteitsdoelen is uiterlijk begin 2019 nodig voor de al lopende regionale en landelijke analyses voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater én voor de regionale KRW-gebiedsprocessen.