Skip to main content Skip to main nav

Handreiking peer-reviews zorgplicht primaire waterkeringen

Met deze handreiking bieden wij waterkeringbeheerders in Nederland richtlijnen voor het uniform organiseren en uitvoeren van peer-reviews betreffende de zorgplicht voor primaire waterkeringen. De handreiking kan gebruikt worden door de host-organisatie.

De ambitie voor de komende jaren is dat alle waterkeringbeheerders gaan voldoen aan de gezamenlijke ‘basiseisen uitvoering zorgplicht’. Binnen de sector is daarom afgesproken (in het Platform Waterkeringbeheer, het directeurenoverleg waterveiligheid en in de WWK en CWK) om gezamenlijke ontwikkelpunten te benoemen en samen op te trekken in het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de zorgplicht. Vanaf 2019 leren de waterkeringbeheerders van elkaar middels peer-reviews.

Met deze handreiking bieden we de waterkeringbeheerders in Nederland richtlijnen voor het uniform organiseren en uitvoeren van peer-reviews betreffende de zorgplicht voor primaire waterkeringen. De handreiking kan gebruikt worden door de host-organisatie. Deze handreiking is door de werkgroep zorgplicht opgesteld, waarin STOWA, de Unie van Waterschappen, een aantal waterschappen en Rijkswaterstaat waren vertegenwoordigd. Ook ILT was bij overleggen van de werkgroep aanwezig voor afstemming over een aantal onder- werpen. Het Platform Waterkeringbeheer heeft op voorhand meegedacht bij de ontwikkeling van deze handreiking en de uitwerking van de peer-reviews inhoudelijk getoetst.

Het voornaamste doel van een peer-review is van elkaar leren. Organisaties nemen bij elkaar ‘een kijkje in de keuken’ en helpen elkaar vooruit door het benoemen van sterke punten en verbeterpunten. De waterkeringbeheerders willen met elkaar peer-reviews organiseren om van elkaar te leren over de wijze waarop zij invulling geven aan de zorgplicht primaire waterkeringen.